நிறமி மஞ்சள் 180-கோரிமேக்ஸ் மஞ்சள் எச்.ஜி.

Technical parameters of Pigment yellow 180

வண்ண அட்டவணை எண்.நிறமி மஞ்சள் 180
பொருளின் பெயர்கோரிமேக்ஸ் மஞ்சள் எச்.ஜி.
தயாரிப்பு வகைகரிம நிறமி
லேசான வேகத்தன்மை (பூச்சு)6
வெப்ப எதிர்ப்பு (பூச்சு)180
லேசான வேகத்தன்மை (பிளாஸ்டிக்)7-8
லேசான வேகத்தன்மை (பிளாஸ்டிக்)280
நிறம்
நிறமி-மஞ்சள்-180-கலர்
சாயல் விநியோகம்

Technical Data Sheet

Color IndexPY 180Chem. GroupBenzimidazolone disazo
C.I. No.21290Cas. NO77804-81-0

Product Description

Semi-transparent.

Physical Data

Density [g/cm³]1.35-1.55
Specific Surface [m²/g]Not test
Heat Stability [°C]280①/180③
Light fastness7-8④/6②
Weather fastness4-5

① Heat fastness in plastic ② Light fastness in coating,ink ③ Heat fastness in coating,ink ④ Light fastness in plastic

Fastness properties

Water resistance5
Oil resistance4
Acid resistance5
Alkali resistance5
Alcohol resistance4-5

விண்ணப்பம்:High Color Strength.
தூள் பூச்சுகள், பி.வி.சி, ரப்பர், பி.எஸ்., பிபி, பி.இ, பி.யூ, நீர் சார்ந்த மைகள், கரைப்பான் மைகள், புற ஊதா மைகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
கட்டடக்கலை பூச்சுகள், சுருள் பூச்சுகள், தொழில்துறை வண்ணப்பூச்சுகள், அச்சிடும் பேஸ்ட்கள், ஆஃப்செட் மைகளுக்கு பயன்படுத்தலாம்.

TDS(Pigment yellow 180) MSDS(Pigment yellow 180) -------------------------------------------------- ---------------

தொடர்புடைய தகவல்கள்

Pigment yellow 180 a greenish yellow that has been put on the market in recent years, with a hue angle of 88.7 degrees (1 / 3S.D., HDPE), of which the specific surface area of ​​PVFast yellow HG is 24m2 / g; it is suitable for plastic coloring, and the heat resistance stability in HDPE is At 290 ° C, the pigment is the same as the slightly red light CI Pigment Yellow 181. It does not undergo dimensional deformation and is more light-resistant than the latter (lightfastness is 6-7). It is used for coloring of polypropylene pulp, and it is not used in plastic PVC. Migration, can also be used for ABS coloring; suitable for high-end printing inks, such as: metal decorative paint solvent-based and water-based packaging printing inks, with good dispersibility and flocculation stability.

aliases:21290; C.I.Pigment Yellow 180; P.Y.180; Benzimidazolone Yellow HG; 2,2'-[1,2-ethanediyl(ozo-2,1-phenyleneazo)bis[N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxo-Butanamide]; pigment yellow 180; fast yellow hg; C.I. 21290; 2,2'-[ethylenebis(oxyphenyl-2,1-eneazo)]bis[n-(2,3-dihydro-2-oxo-1h-benzimidazol-5-yl)-3-oxo-butanamide; 2,2'-[ethylenebis(oxyphenyl-2,1-eneazo)]bis[N-(2,3-dihydro2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide; BENZIMIDAZOLONE PIGMENT; 2,2'-ETHYLENEBIS(OXYPHENYL-2,1-ENEAZO)BISN-(2,3-DIHYDRO-2-OXO-1H-BENZIMIDAZOL-5-YL)-3-OXO-BUTANAMIDE; Pigment Yellow HG; Butanamide, 2,2-1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-phenyleneazobisN-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxo- BENZIMIDAZOLONE YELLOW HG; 2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-phenyleneazo)]bis[N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxoButanamide; 2,2'-{ethane-1,2-diylbis[oxybenzene-2,1-diyl(E)diazene-2,1-diyl]}bis[3-oxo-N-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-5-yl)butanamide]

மூலக்கூறு அமைப்பு:Pigment-Yellow-180-Molecular-Structure